Regulamin strony internetowej www.instytutnaukowy.org

Niniejsza strona jest własnością Stowarzyszenia „Pomorski Instytut Naukowy im. Prof. Brunona Synaka” z siedzibą przy ul. Abrahama 1a, 80-307 Gdańsk, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku, pod numerem 000003862, NIP 584-27-35-236, w imieniu którego działa: Robert Bęben – Członek Zarządu.

Pojęcia:

Strona www.instytutnaukowy.org (Strona) - jest udostępniana przez Pomorski Instytut Naukowy im. Prof. Brunona Synaka za pośrednictwem sieci Internet i strony internetowej firmy prowadzonej pod adresem www.instytutnaukowy.org. Informacje zamieszczone na Stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy, dotyczący Regionu Pomorskiego; nie mogą one być traktowane jako forma doradztwa czy konsultacji.

Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Strony.

§1. Postanowienia ogólne

1. Rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika ze Strony automatycznie oznacza, iż Użytkownik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu, z którym Użytkownik powinien się zapoznać przed rozpoczęciem korzystania ze Strony. Poprzez akceptacje Regulaminu, między Użytkownikiem i Pomorskim Instytutem Naukowym im. Prof. Brunona Synaka zostaje zawarta Umowa o treści odpowiadającej postanowieniom Regulaminu.
2. Strona i zawarte na niej treści stanowią wyłączną własność Pomorskiego Instytutu Naukowego im. Prof. Brunona Synaka oraz podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.Dz. U. 2019, poz. 1219, z późn. zm.). Jakiekolwiek drukowanie lub kopiowanie informacji, tekstów, zdjęć, czy też innych elementów graficznych, jak również znaków towarowych zamieszczonych na Stronie bez uprzedniej pisemnej zgody Pomorskiego Instytutu Naukowego im. Prof. Brunona Synaka jest zabronione.
3. Zabrania się Użytkownikowi wykorzystywania Strony do przesyłania niezamówionej informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym również zamieszczania reklam na forum dyskusyjnym.
4. Pomorski Instytut Naukowy im. Prof. Brunona Synaka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Strony.
5. Strona powstała przy dochowaniu należytej staranności, jednakże Pomorski Instytut Naukowy im. Prof. Brunona Synaka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości, czy braki, jeśli takie miałyby się pojawić.
6. Żadna z informacji zamieszczonych na Stronie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
7. Strona może zawierać odniesienia/linki do treści zewnętrznych, za które Pomorski Instytut Naukowy im. Prof. Brunona Synaka nie bierze odpowiedzialności.
8. Pomorski Instytut Naukowy im. Prof. Brunona Synaka zastrzega sobie prawo do krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu i dostępie Strony, w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Strony.
9. Pomorski Instytut Naukowy im. Prof. Brunona Synaka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania ze strony internetowej.

§2. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1145, z późn. zm.).
2. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Pomorskiego Instytutu Naukowego im. Prof. Brunona Synaka.

Data ostatniej aktualizacji Regulaminu: 25 maja 2019 r.