Regulamin strony internetowej www.instytutnaukowy.org

Niniejsza strona jest własnością Stowarzyszenia „Pomorski Instytut Naukowy im. Prof. Brunona Synaka” z siedzibą przy ul. Abrahama 1a, 80-307 Gdańsk, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku, pod numerem 000003862, NIP 584-27-35-236, w imieniu którego działa: Robert Bęben – Członek Zarządu.

Pojęcia:

Strona www.instytutnaukowy.org (Strona) - jest udostępniana przez Pomorski Instytut Naukowy im. Prof. Brunona Synaka za pośrednictwem sieci Internet i strony internetowej firmy prowadzonej pod adresem www.instytutnaukowy.org. Informacje zamieszczone na Stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy, dotyczący Regionu Pomorskiego; nie mogą one być traktowane jako forma doradztwa czy konsultacji.

Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Strony.

§1. Postanowienia ogólne

1. Rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika ze Strony automatycznie oznacza, iż Użytkownik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu, z którym Użytkownik powinien się zapoznać przed rozpoczęciem korzystania ze Strony. Poprzez akceptacje Regulaminu, między Użytkownikiem i Pomorskim Instytutem Naukowym im. Prof. Brunona Synaka zostaje zawarta Umowa o treści odpowiadającej postanowieniom Regulaminu.
2. Strona i zawarte na niej treści stanowią wyłączną własność Pomorskiego Instytutu Naukowego im. Prof. Brunona Synaka oraz podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83, z późn. zm.). Jakiekolwiek drukowanie lub kopiowanie informacji, tekstów, zdjęć, czy też innych elementów graficznych, jak również znaków towarowych zamieszczonych na Stronie bez uprzedniej pisemnej zgody Pomorskiego Instytutu Naukowego im. Prof. Brunona Synaka jest zabronione.
3. Zabrania się Użytkownikowi wykorzystywania Strony do przesyłania niezamówionej informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym również zamieszczania reklam na forum dyskusyjnym.
4. Pomorski Instytut Naukowy im. Prof. Brunona Synaka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Strony.
5. Strona powstała przy dochowaniu należytej staranności, jednakże Pomorski Instytut Naukowy im. Prof. Brunona Synaka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości, czy braki, jeśli takie miałyby się pojawić.
6. Żadna z informacji zamieszczonych na Stronie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
7. Strona może zawierać odniesienia/linki do treści zewnętrznych, za które Pomorski Instytut Naukowy im. Prof. Brunona Synaka nie bierze odpowiedzialności.
8. Pomorski Instytut Naukowy im. Prof. Brunona Synaka zastrzega sobie prawo do krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu i dostępie Strony, w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Strony.
9. Pomorski Instytut Naukowy im. Prof. Brunona Synaka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania ze strony internetowej.

§2. Polityka Prywatności

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Strona www.instytutnaukowy.org dba o prawo do prywatności swoich Użytkowników. Pomorski Instytut Naukowy im. Prof. Brunona Synaka nie sprzedaje podmiotom trzecim danych personalnych i adresowych udostępnianych nam przez Użytkowników Strony, ani nie udostępnia ich zewnętrznym podmiotom do ich własnych celów marketingowych.
2. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe Użytkownika, jest Pomorski Instytut Naukowy im. Prof. Brunona Synaka, z siedzibą przy ul. Abrahama 1a, 80-307 Gdańsk, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Gdańsk- Północ w Gdańsku, pod numerem 000003862, NIP 584-27-35-236. Wszyscy pracownicy Strony zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych.
3. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw z nimi związanych, prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@instytutnaukowy.org lub pod adresem pocztowym: Pomorski Instytut Naukowy im. Prof. Brunona Synaka, ul. Abrahama 1a, 80-307 Gdańsk.
4. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika służy do realizacji następujących celów:
• administrowania serwerami i Stroną
• zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony danych i Strony
• zapewnienia świadczenia Użytkownikowi określonych usług
• celów statystycznych
5. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych oraz prawo ich zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Po zgłoszeniu sprzeciwu dane Użytkownika zostaną usunięte w ciągu 30 dni lub w terminie określonym odpowiednim regulaminem, gdy dane nie będą już niezbędne do celów dla których zostały zebrane. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
6. Uzyskanych od Użytkownika danych osobowych nie udostępniamy osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów współpracujących z Pomorskim Instytutem Naukowym im. Prof. Brunona Synaka np.: firm kurierskich, spedycyjnych lub innych, które wspierają nas w świadczeniu usług. Wszystkie firmy współpracujące z serwisem, które uzyskują dostęp do przekazanych przez Użytkowników danych osobowych, zobowiązały się do ich ochrony w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Posiadane przez Pomorski Instytut Naukowy im. Prof. Brunona Synaka dane osobowe mogą zostać udostępnione:rzez Grupa EGEA Sp. z o.o. dane osobowe mogą zostać udostępnione:
• Organom ścigania m.in. Policji i prokuraturze i innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
• Google LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Ze względu na konieczność blokowania działania robotów internetowych na Stronie, wykorzystujemy usługę Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania Użytkownika nie noszą znamion zachowań robotów. Ponadto, korzystamy z usługi Google Analytics, pozwalającej nam na badanie aktywności na Stronie.
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji danego zadania.
9. Dane osobowe, które uzyskaliśmy od Użytkowników nie są przekazywane poza strefę Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie planujemy takich działań w przyszłości.
10. Strona wykorzystuje pliki „cookies”, które służą do realizacji następujących celów:
• ułatwienia Użytkownikowi korzystania ze Strony i dopasowania jej do potrzeb Użytkownika
• zapamiętywania indywidualnych ustawień i preferencji
• tworzenia statystyk Strony, które umożliwią poznanie oczekiwań Użytkowników i rozwój serwisu tak, aby ułatwić dotarcie do najczęściej poszukiwanych informacji (np. analizując zapytania z wyszukiwarek).
11. Pliki „cookies” mogą zawierać informacje niezbędne do prawidłowego działania Strony.
12. Użytkownik posiada możliwość skonfigurowania własnej przeglądarki internetowej tak, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików „cookies” na urządzeniu. Wyłączenie przechowywania plików „cookies” może spowodować, że niektóre funkcje Strony mogą nie działać poprawnie

§3. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93, z późn. zm.)
2. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Pomorskiego Instytutu Naukowego im. Prof. Brunona Synaka.