Pomorski Instytut Naukowy
imienia profesora Brunona Synaka

O Instytucie

Pomorski Instytut Naukowy imienia Profesora Brunona Synaka został utworzony z inicjatywy pracowników naukowych trójmiejskich uczelni wyższych. Organizacja ma status stowarzyszenia, a jej siedziba mieści się w Gdańsku.


Wybierając na swojego patrona wybitnego działacza kaszubsko-pomorskiego i naukowca, Profesora Brunona Synaka, chcieliśmy podkreślić, że Instytut będzie służył regionowi pomorskiemu. Naszą misją jest rozwiązywanie problemów badawczych prowadzące do podnoszenia jakości życia mieszkańców oraz efektywnego wykorzystania zasobów intelektualnych, finansowych, przyrodniczych i innych, którymi dysponujemy jako Pomorzanie.


Celami Stowarzyszenia są:
• prowadzenie badań służących określeniu czynników wpływających na rozwój społeczno-ekonomiczny regionu Pomorza,
• popularyzowanie narzędzi umożliwiających ocenę efektywności ekonomicznej oraz szacowanie ryzyka projektów inwestycyjnych realizowanych   ze środków publicznych,
• opracowywanie i popularyzacja narzędzi umożliwiających kwantyfikację korzyści społecznych płynących z realizacji inwestycji o oddziaływaniu   regionalnym i ponadregionalnym,
• propagowanie metod i narzędzi poprawiających komunikację społeczną,
• popularyzowanie idei współpracy naukowej pomiędzy różnymi ośrodkami badawczymi,
• wspieranie inicjatyw oraz organizacja działań mających na celu przyczynianie się do rozwoju społeczno-ekonomicznego Pomorza.


Pobierz - Statut PIN

team

Projekty i Badania


Publikacje

Poniższe publikacje są własnością intelektualną Pomorskiego Instytut Naukowego, współpracujących z nim autorów poszczególnych publikacji lub wydawców poszczególnych opracowań (Wydawnictw).


Pomorski Instytut Naukowy wyraża zgodę na nieodpłatne pobieranie i wykorzystywanie tych publikacji, pod warunkiem, że osoba wykorzysująca wyniki naszych badań lub przywołująca treści opracowań, wskaże autorów i źródło pochodzenia dokumentu (pełen adres bibliograficzny źródła), a z warunków licencji Wydawnictw, nie wynikają inne ograniczenia.


Spoleczno gospodarcza perspektywa fuzji
Pkn Orlen i Grupy Lotos


Inspiracje:
Turystyka Wellbeing


Turystyka w Gdańsku
w III kwartale 2016 r.Turystyka w Gdańsku
w II kwartale 2016 r.


Turystyka w Gdańsku
w I kwartale
2016 r.

Infografika:
Turystyka w Gdańsku
podczas sezonu wysokiego
w 2016 r.

Pressroom


Konferencje i WarsztatyRada Nadzorcza

Zarząd

Członkostwo

Stowarzyszenie zrzesza członków, zwyczajnych, wspierających i honorowych.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, prawne i organizacje nie posiadające osobowości prawnej. Osoby prawne i organizacje mogą uzyskać jedynie status członków wspierających.Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych lub cudzoziemiec, który utożsamia się z celami statutowymi Stowarzyszenia i złoży pisemną deklarację.

Członkostwo zwyczajne uzyskuje się na podstawie uchwały Zarządu podjętej bezwzględną większością głosów.Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, prawna lub organizacja nie posiadająca osobowości prawnej, deklarująca pomoc merytoryczną, rzeczową lub finansową, która złożyła pisemną deklarację. Członkiem wspierającym zostaje się po uzyskaniu zgody Zarządu w formie uchwały przyjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

Członkowie wspierający nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia i nie są obowiązani do opłacania składek członkowskich. Członkiem Wspierającym może być również miasto, gmina, powiat lub uczelnia wyższa.


Pobierz - deklaracja członkostwa

team